YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ tarafından hazırlanmıştır.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Merkez Yönetim, Denetleme, Haysiyet Divanı ve diğer kurullarında görev yapan kişilerin, Derneğimiz Şube Yönetim ve Denetleme kurullarında görev yapan kişilerin, Yeşil Türkiye Temsilcilerinin ve çalışanlarının kişisel bilgileri içeren belgeler ile birlikte Yeşil Türkiye Üyelik Başvuru Formunda ve Araştırma ve Eğitim Merkezi Başvuru Formunda yer alan kişisel bilgileri içeren belgelerin asılları Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci ve 39 uncu madde hükümleri doğrultusunda, tarih ve sıra numarası ile evrak kayıt defterine kaydedilerek dosyalanır. Özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (Beş) yıl süreyle saklanır. Hesap veya profil oluşturmanıza izin veren bazı hizmetlerimiz. e-posta adresiniz, teslimat adresiniz, telefon numaranız, bağış yapma tarihi gibi gerekli hesap bilgilerinizi vermenizi isteyebiliriz. Bazı hizmetlerimiz bilgileri iletmenize ve diğer insanlarla paylaşmanıza olanak sağlamaktadır. Bu iletişim ve paylaşılan bilgiler güvenli ve emniyetli şekilde yürütülecektir. Bağış yaptığınızda bu bağışınızı işleme alabilmemiz için sizden adınızı, iletişim bilgilerinizi, gönderi ve fatura adres(ler)inizi, ve kredi kartı bilgilerinizi talep edebiliriz. (Kredi kartı bilgileriniz doğrudan Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğine ait web site ve portalları üzerinden değil ilgili bankalara ait web sayfaları üzerinden iletilmektedir. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği kredi kartı bilgilerinize erişemez, depolayamaz. Bahse konu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ayrıca, Dernek üyesi kişilerin tamamının kişisel bilgileri, DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Sistemine girilerek İçişleri Bakanlığı/Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Araştırma ve Eğitim Merkezinde konaklama talebinde bulunanların ve bu konuda dernek tarafından tahsis belgesi alanların bilgileri konaklama kayıtları için kamp işletmesi ile paylaşılır. Yukarıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kişisel veriler; herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmemekte, depolanmamakta, aktarılmamakta, açıklanmamakta, değiştirilmemekte, yeniden düzenlenmemekte ve sınıflandırılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;

      1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

      7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      8 ) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

İlgili kişi olarak, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu sıfatıyla Derneğimize başvurmak zorundadır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre GMK Bulvarı Şehit Gazeteci Adem Yavuz Sokak 14/2 Yenişehir-Kızılay-Ankara adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@yesilturkiye.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.