fbpx

Dernek Tüzüğümüz

YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 1. BÖLÜM: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği (1950), 13.01.1960 tarih ve 12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararına Çalışan” bir Dernektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 28.06.1973 gün ve 7–6689 sayılı kararı ile Dernek adında “Türkiye” unvanını kullanmasına izin verilmiştir.

Madde 2– Derneğin merkezi Ankara’dadır. 

 1. BÖLÜM: Derneğin Mevzuu ve Gayesi

Madde 3 – Derneğin Gayesi: Yurtta ağaç ve orman sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetleri yapabilmek için ormanların içinde veya bitişiğinde veya dışında gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, eğitim ve dinlenme tesisleri kurmak, üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Dernek, gayesine ulaşabilmek için gerekli her türlü faaliyetlerde bulunur. Özellikle;

 1. a) Mesleki gazete, dergi ve kitaplar çıkarır, elektronik yayınlar yapar,
 2. b) Konferanslar tertip eder,
 3. c) Yurt içi ve yurt dışı geziler tertip eder,
 4. d) Ağaç ve orman yetiştireceklere, fidanlık kuracaklara ve bu işlerde çalışanlara ekonomik ve teknik destek yollarını gösterir.
 5. e) Dernek Tüzüğüne ve ülke menfaatine uygun olmak şartıyla, benzer yerli ve yabancı STK’lara üye olabilir; bunlarla ortaklık ve iş birlikleri yapabilir.
 6. f) Ormancılık, çevre, milli parklar ve diğer koruma sahaları, yaban hayatı, tabii ekosistemler, çölleşme ile mücadele, ekoturizm, meralar ve tabii gıdalar gibi hususlarda Dernek amaçlarına ve faaliyet sahalarına uygun kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, STK’lar, orman köylüleri ve şehirliler ile ortak çalışmalar yapabilir ve yapılanları destekleyebilir.
 7. g) Dernek, üyeleri arasındaki dayanışmayı ve ilişkileri geliştiren faaliyetleri düzenleyebilir.
 8. h) Orman Fakültelerinde ve Ormancılık Meslek Yüksek Okullarındaki ön lisans, lisans ve üzeri eğitimler için burs, malzeme ve kitap desteği sağlayabilir.

Madde 4– Faaliyet Alanı: Dernek ormanlar ve diğer ekosistemler, gençlik, çevre, çölleşme ile mücadele, tabiatı koruma ve sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında ulusal ve uluslararası faaliyet gösterir.  

 1. BÖLÜM: Dernek Üyeliği, Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 5 – Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 çeşit üyeliği vardır. Her iki üyelik için genel kanuni şartlardan gayrı,

A – Asil Üyelik İçin, Ormancılık tahsil etmiş olanlar ile bunların evlatları veya eşi olmak.

B – Fahri Üyelik İçin, Derneğin gayesine uygun ve takdire şayan örnek harekette bulunmak gereklidir.

C- Gönüllülük: Derneğin amaçlarını benimseyen herkes gönüllü olabilir. Gönüllülerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Dernek organlarına seçilemezler.

Madde 6– Asil üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile tevcih olunur. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı 30 gün içinde kabul eder veya isteğin reddini karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir.

Fahri üyelik ise Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tevcih olunur.

Gönüllülük, dileyen herkes için Derneğin web sayfasındaki linkten online başvuru ile olur.

Madde 7– Üye, istediği zaman yazılı müracaat etmek veya e-devlet üzerinden üyelikten ayrılabilir.

Madde 8– Üye olabilmenin genel ve özel şartlarını kaybedenler ile Dernek gayesine, Genel Kurul Kararlarına, üyelik haysiyet ve şerefine aykırı hareket edenler Yönetim Kurulunun, Haysiyet Divanının veya en az beş üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile dernekten ihraç edilir. İhraç kararına, yapılacak ilk Genel Kurulda itiraz caizdir; Genel Kurul kararı katidir.

Madde 9– Üyelikten ihraç edilenler tekrar üyeliğe kabul edilemez. Üyelikten kendileri çıkanlar ise Genel Kurul Kararı ile üyeliğe tekrar alınabilir. Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür. 

 1. BÖLÜM: Üyelerin Hakları, Vazifeleri ve Yükümlülükleri

Madde 10– Hakları: Asil üyeler, Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek; fahri ve asil üyeler ise araştırma istasyonlarında Dernek çalışmalarına katılmak, araştırma yapmak ve eğitim tesislerinden faydalanma hakkına sahiptirler.

Madde 11– Vazifeleri: Üye, Dernek gayesine uygun, üyelik haysiyet ve şerefine yakışır şekilde hareket etmeye ve kendisine verilen görevleri yerine getirmeye mecburdur.

Madde 12– Yükümlülükleri: Üye yılda (50TL) aidatını Ocak ayında Derneğe ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatını ise Yönetim Kurulu her yıl Ocak ayında tespit eder ve üyeliğe kabulün bildirilmesinden itibaren en geç bir ayda yıllık aidat ile birlikte ödenir. Fahri üyeler isterlerse aidat ödemezler.

Şube olan yerlerde yıllık aidatı ve bağışı, Genel Merkez adına, Şube Muhasip Üyesi tahsil eder. Şube bu tahsilâtı listeyle Genel Merkeze bildirir. İki ihtara rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye hakkında Yönetim Kurulu ihraç kararı verir. Yönetim Kurulu bu ihraç kararını toplanacak ilk Genel Kurula arz eder.

 BÖLÜM: Derneğin Organları

Madde 13 – Dernek Organları; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Haysiyet Divanıdır.

Yönetim Kurulu, lüzum gördüğünde meslek ve meslektaş sorunlarını değerlendirmek amacıyla Şube Başkanları ve çağrılmasında fayda görülen üyelerinden oluşan bir Bilim ve Danışma Kurulu kurabilir.

A – Genel Kurul

Genel kurul, Dernek merkezine ve şubelerine kayıtlı asil üyelerden oluşur.

Madde 14 – Görev ve Yetkileri:

 1. a) Genel Kurul Derneğin en yetkili organı, en yüksek karar mercii ve her türlü mesele ve ihtilafların nihai çözüm yeridir.
 2. b) Yönetim Kurulu çalışma raporları ile bütçe tekliflerini ve Denetleme Kurul raporlarını müzakere edip Yönetim Kurulunun temize çıkarılıp çıkarılmamasına karar verir.
 3. c) Tüzük tadiline karar verir.
 4. d) Derneğin feshine veya aynı gayeli diğer bir dernekle birleşmesine karar verir.
 5. e) Dernekten ihraç edilenlerin itirazlarını müzakere eder ve nihai kararı verir.
 6. f) Yönetim, Denetleme ve Haysiyet Divanı üyelerini seçer.
 7. g) İki ihtara rağmen aidatını ödemeyen üyelerin durumunu tayin eder.
 8. h) Derneğin taşınmaz mallarının satılması, ipotek edilmesi veya sair ayni bir hakla takyidine karar verir. Bu hususlar için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.
 9. i) Derneğin diğer organlarının yetkisi dışında kalan durum ve meseleleri görüşüp karara bağlar.
 10. k) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul eder.
 11. l) Dernek Şubelerinin açılmasına ve/veya kapatılmasına karar verir ve Şube sınırlarını belirler.
 12. m) Üyelerin yıllık aidat miktarını belirler.
 13. n) Üyelere hayati hastalık veya iş kazası geçirme ya da vefat halinde maddi ve diğer yardımları yapabilmek için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.
 14. o) Dernek için taşınır veya taşınmaz mal alma veya kiralama hakkında Yönetim Kuruluna yetki verebilir.
 15. p) Dernek Araştırma ve Eğitim Merkezi, Dernek İktisadi İşletmesi ve Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak çalışma grupları hakkında Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğü dahilinde alt mevzuatı hazırlamak, onaylamak ve değiştirmek için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

 Madde 15 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Olağan Genel Kurul, üç yılda bir ilk toplantısını Nisan ayında Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak yerde yapar.

Yönetim Kurulu Kararı ya da Denetleme Kurulu veya kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı teklifi ile toplanan Genel Kurul ise Olağanüstü sayılır.

Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa 1 asil üyenin başvurusuyla Sulh Hukuk Hakimi 3 üyeyi genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Madde 16– Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek şartıyla 15 gün önce yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek, Dernek web sayfasında veya sosyal medya hesaplarında ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. İlk çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 2 ay içerisinde aynı yerde, saatte ve aynı gündem ile yapılacağı belirtilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 17– Genel Kurul, dernek asil üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu bizzat kullanır.

Madde 18 – Genel Kurul, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel Kurula katılan üyeler isim listesini imzalayarak toplantı yerine girerler. 17. maddede belirtilen tam sayının sağlanması halinde durum bir tutanakla tespit olunur. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği başka bir üye tarafından açılır.

Yönetim Kurulunun veya Genel Kurula katılan asil üyelerin 1/10’unun yazılı isteğiyle gündeme ilave veya değişiklik yapılabilir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve lüzumu kadar kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Kongre müzakere ve tutanakları özet olarak zabıtla tespit edilir ve kongre divanınca imzalanır. Seçim tutanakları tanzim ve divanca imza edilir. Seçim pusulaları bir zarfa konup mühürlenir ve kongre zabıtları ile birlikte seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurulda, Yönetim, Denetleme ve Haysiyet Divanı seçimleri ve üye ihracı gizli oylama, sair hallerde ise açık oylama şeklinde yapılır.

 Madde 19 – Genel kurulda, Derneğin feshine ve Tüzük değişikliğine mevcut asil azanın 2/3’ü; bunların haricindeki işlerde ise mevcudun yarısından bir fazlası ile karar verilir.

 Madde 20– Kongre kararları, Yeşil Türkiye dergisinin çıkacak ilk sayısında ve/veya Dernek web sayfasında yayımlanır.

 Madde 21 – Kongre başkanı, seçim tutanağına göre, seçilenleri en geç üç gün içinde tayin edeceği bir yer ve saatte aralarında görev taksimi yapmak ve kongre evrakını tesellüm için kongre yerine asılacak yazılı bir ilan ile davet eder. Kongre başkanının görevi orada biter.

B – Yönetim Kurulu

Madde 22 – Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden ibarettir. İstifa ve başka sebeplerle boşalan asil üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Yedekler eşit oy almışsa Yönetim Kurulu asil üyeyi kura ile tespit eder.

İlk toplantısını yapan Yönetim Kurulu gizli oyla birer başkan, başkan vekili, genel sekreter, muhasip üye ve yayın kolu başkanı seçer.

Başkan, derneğin ve Yönetim Kurulunun başkanıdır ve hükmi şahsiyeti temsil eder. Başkan bulunmazsa Başkan Vekili, o da bulunmazsa Genel Sekreter Derneğin temsilcisidir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir veya birkaçına bu yetkiyi verebilir.

Madde 23 – Yönetim Kurulunda üye adedi yedekler dâhil 5 kişiden aşağı düşerse, Denetleme Kurulu, derhal Genel Kurulu olağanüstü bir toplantıya davet eder ve olağanüstü toplantıya kadar derneği temsil ve idare eder.

Madde 24 – Yönetim Kurulu üyelerinden 5 kişi başkan hakkında ademi – itimat beyan ederse başkanın başkanlık sıfatı kalkar. Başkan vekili bir hafta içinde yeni başkan seçimi için Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder ve yeni başkan seçilinceye kadar dernek başkanlığını deruhte eder.

Dernek Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Arka arkaya üç toplantıya mazeretsiz iştirak etmeyen üyenin üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır.

Yönetim Kurulu, başkanın düşürülmesi hariç bilumum meselelerde mevcudun yarısından bir fazlası ile karar verir.

Yönetim Kurulu en az dört üyenin iştiraki ile toplanır. Toplantıya, gaybubet sırasına göre başkan, başkan vekili, genel sekreter veya en yaşlı üye başkanlık eder.

 Madde 25 – Yönetim Kurulunun Görevleri: Genel Kurula karşı mesul olup aşağıdaki işleri kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına aykırı düşmemek üzere yapar;

 1. a) Derneğin taşınır veya taşınmaz mallarını muhafaza ve idare eder.
 2. b) Taşınmaz malların satışı ile bunların ayni haklarla takrid eden tasarruflar dışında her türlü alım ve satım işlerini yapar.
 3. c) Derneğin her türlü gelirlerini takip ve tahsil eder.
 4. d) Genel Kurula tanzim edeceği bir rapor ile hesap verir. Raporda yeni bütçe teklifini de yapar.
 5. e) Derneğin dergisini ve diğer yayınlarını en iyi şekilde çıkartır.
 6. f) Yürütmeye taalluk eden işleri görür.
 7. g) Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıların gündemi ile yer ve zamanını belirler.
 8. h) Gönüllü bölge/il temsilcilerini belirler.
 9. i) Bilim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.
 10. j) Üyeliğe kabul, çıkarma veya çıkarılma konularına karar verir.
 11. k) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçesini onaylar.
 12. l) Genel Kurul tarafından verilen ve mevzuata uygun diğer görevleri yapar.

Madde 26 – Dernek kayıt ve yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.

Muhasip üye Dernek demirbaşları ile mali iş ve işlemlerine ait görevleri yürütür.

Bir Yönetim Kurulu üyesi Dernek yayın kolu başkanı (ve sorumlu yazı işleri müdürü) olarak atanabilir. Başkan ve en az 2 üyeli Yayın Kolunun görevi, Dernek yayınlarını en iyi şekil ve muhteva ile çıkarmaktır.

Yönetim Kurulundan bir üye Araştırma ve Eğitim Merkezinin (Alanya) yönetimi ile görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğe ait yayın kolu, araştırma ve eğitim merkezi, bilim kolu, danışma kolu ve oluşturabilecek gençlik, eğitim, projeler ve doğa gezileri gibi geçici birimler için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulu her bir Kol ve Kurul için ayrı birer Çalışma Usul ve Esasları Talimatı hazırlar.

Danışma Kolu: Dernek çalışmalarını inceler, yapılabilecek işler hakkında fikir ve projeler geliştirir ve sorunlar hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyeler hazırlar.

Bilim Kurulu: Dernek görev alanıyla ilgili yapılan ve yapılabilecek bilim çalışmaları için hazırlık yapar, rapor hazırlar ve katılır. Bu hususlara ait tavsiyelerini Yönetim Kurluna sınar.

Madde 27 – Denetleme Kurulu 3 yıl için 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere seçilir. Asli üyeliklerden boşalan üyeliklere en çok oy alan yedek üye davet edilir.

Denetleme kurulu, derneğin idari-mali durumunu ve bunlarla alakalı hesap ve kayıtlarını gözetim altında tutar. Tüzük icabının, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının muntazaman icra edilip edilmediğini denetler.

Denetleme sonucunu yılda bir tanzim edeceği raporda belirtir. Lüzum hisseder ise bu raporları derneğin yayın organında yayınlatır. Derneğin idare ve hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilânço ve yeni yıl bütçesi hakkındaki düşüncelerini bir raporla Genel Kurula arz eder. Bu meyanda teklif ve temennilerde bulunur. Raporunu, Yönetim Kurulu çalışma raporu ile birlikte bastırılacak zamanda Yönetim Kuruluna verir.

Yönetim Kurulunda üye adedi 5’ten aşağı düşerse derneği olağanüstü genel kurula çağırır ve genel kurula kadar derneği temsil ve idare eder.

Madde 28 – Haysiyet Divanı beş kişiden ibarettir, 3 asil ve 3 yedek üyesini 3 yıl için Genel Kurul seçer. Dernek başkanı ile Denetleme Kurulu başkanı Haysiyet Divanının tabii üyesidir.

Tabii ve seçilen üyeler dernek başkanlığının, seçimi takip eden en geç 15 günde vaki daveti üzerine toplanır; bir başkan seçer ve neticesini zabıtla tespit edip derneğe bildirirler.

Seçilen üyelerden boşalan yere yedek üyeler, Dernek başkanı bu görevi kabul etmezse yerine sırasıyla, başkan vekili ve genel sekreter geçer. Denetleme Kurulu başkanı görevi kabul etmezse kendisinden sonraki yaşlı üye davet olunur.

Madde 29 – Haysiyet Divanı çoğunlukla toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Divan soruşturmalarına ya kurul halinde veya içinden bir ya da bir kaç naip tayini suretiyle yapar. İhtar cezası verebilir. Üyenin savunmasını alması mecburidir.

Madde 30 – Divan, dernek üyeliği ile kabili telif olmayan harekette bulunanlar ile tüzüğe göre üyelik görevini yapmayanları yargılar ve fiilin ehemmiyetine kusur veya kastın ağırlığına göre ihtar cezası verir. Muttali olduğu hadise hakkında soruşturma açabilir. Verdiği cezaların icra ve ifası için keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirir.

Divan kararlarına Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurul divan kararlarını tasdik veya tadil edebilir ya da kaldırabilir.

Hakkında divanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca ihraç kararı verilen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren Dernek Başkanlığına vereceği dilekçe ile karara itiraz edebilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu keyfiyeti ilk Genel Kurulun gündemine alır, mezkûr süre içinde itiraz olmaz ise karar kesinleşir.

İhraç kararı ile Genel Kurulun itiraza vereceği karara kadar geçen zaman zarfında üye hakkında muvakkat ihraç muamelesi tatbik olunur.

 6. BÖLÜM: Derneğin Taşra Teşkilatı

Madde 31 – Derneğin taşra teşkilatı şubeler ve temsilciliklerdir.

Yeterli üye bulunan il merkezlerinde genel kurul kararı ile Şube ihdas edilebilir. Şubeler, genel kurul kararı ile ilga edilebilir.

Şube üyelerinin her biri Dernek Genel Kurulunda oy kullanabilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü illerde Temsilcilik açabilir. Temsilcilik adresi,  yönetim kurulu kararıyla temsilci görevlendirilen kişi veya kişilerce tarafından o ilin Valiliğine yazıyla bildirilir. Temsilcilere, Merkez Yönetim Kurulunca Başkan ve Genel Sekreterin imzasını taşıyan bir yetki belgesi verilir. Temsilciliklerin giderleri Dernekçe karşılanır.

Madde 32 – Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca üç yıl için seçilecek 5 üyeden oluşur¸ 5 adet de yedek üye seçilir. Aynı süre için 3 asil ve 3 yedek Denetçi seçilir ve ilk toplantılarında gizli oyla bir başkan ve iki üye seçerler. Seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla birer başkan, şube sekreteri ve muhasip üye seçer. Olağan Şube Genel Kurulu üç yılda bir Şubat ayında yapılır.

Şube Denetçileri, şubenin idari, mali durumunu ve bunlarla alakalı hesap ve kayıtlarını gözetim altında tutar. Denetleme sonucunu yılda bir defa raporunda belirtir. Şubenin idari ve mali işlerinin denetimi ile ilgili her zaman Merkez Yönetim Kuruluna rapor verebilir.

Madde 33 – Şube Yönetim Kurulu, şube hudutları içinde tüzük, genel idare kurulu kararları, Dernek Yönetim Kurulu talimatı dâhilinde görev yetki ve temsil salahiyetini haizdir. Derneğin amacına, Merkez Yönetim Kurulu karar ve talimatına aykırı hareket eden Şube Yönetim Kurulu, Dernek Merkez Genel Kurulunca evvela ihtar edilir, mütenebbih olmaz ise işten el çektirilir ve Şube Genel Kurul toplantısına kadar şubeyi temsil ve idare için Müteşebbis Yönetim Kurulu seçilir.

 Madde 34 – Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun çalışma, toplanma, karar, usul ve nisabı hakkında hüküm bulunmayan ahvalde tatbik edebildiği nispette Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna ait tüzük maddeleri tatbik olunur.

 Madde 35 – Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde şube merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine ve Dernek Merkezine bildirmek ve Yıllık Beyannamenin bir örneğini Merkeze göndermek zorundadırlar.

Şube, tasdik edilen bütçeye göre harcama yapabilir. Bilumum tahsilât Genel Merkez hesabına yapılır. Şubelerin ve Temsilciliklerin giderleri Genel Merkezce karşılanır.

 7. BÖLÜM: Derneğin Akçeli İşleri

Madde 36 – Derneğin Gelirleri şunlardan ibarettir.

 1. a) Üye giriş aidatı ve yıllık üye aidatı,
 2. b) Derneğe ait dergi, kitap, vb. yayınların gelirleri,
 3. c) Takvim, piyango, temsil, rozet, vs. gelirleri,
 4. d) Her türlü bağışlar ve sair gelirler,
 5. e) Araştırma istasyonundan faydalananlardan alınacak barınma ücreti,
 6. f) Dernek, amacına uygun kurum ve kuruluşlar ile STK’lardan ayni ve nakdi yardım kabul edebilir ve verebilir.

 Madde 37 – Dernekte Tutulacak Defterler

Dernek ve Şubeleri bilanço esasına göre defter tutar. Dernek iktisadi işletmesi için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 1. a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu, kararlarını tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazar ve imzalar.
 2. b) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerine ait kimlik bilgileri, üye oluş ve ayrılış tarihleri ile üyenin ödediği giriş ve yıllık aidat bu deftere işlenir.
 3. c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalanır. Elektronik posta ile gelen veya giden evrakın çıktıları alınarak saklanır.
 4. d) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bunları tutulma ve kaydedilmesi Vergi Usul Kanununa ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki: Dernek, tutması zorunlu defterleri kullanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğü veya notere tasdik ettirir. Büyük defteri onaylatmak şart değildir. Yevmiye Defteri ise kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenleme: Bunlar yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığı’na ait Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre düzenlenirler.

Madde 38 – Dernek parası milli bankalardan birinde veya birkaçında bulundurulur.

 Madde 39 – Banka ve PTT’deki Paranın Çekilmesi

Bankadaki para, Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve muhasip üyeden 2 kişinin müşterek imzasını taşıyan ödeme emri (ÇEK) ile tasarruf edilir. Yönetim Kurulu görev taksimi yapar yapmaz bu husustaki kararının bir örneği ile yetkili imzaların tatbikini gösterir imza sirkülerini alakalı bankaya hemen gönderir.

PTT hesabındaki para ise muhasip üye, o yoksa diğer bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından çekilir. Yönetim Kurulu görev taksimi yapar yapmaz bu husustaki kararının bir örneği ile yetkili imzaların tatbikini gösterir imza sirkülerini PTT’ye hemen gönderir.

 Madde 40 Dernek ihtiyacı için yapılacak harcamalardan,

 1. a) Personel ücreti, elektrik, su, yakıt, telefon, vergi ve resimler, avanslar, vb.
 2. b) Yönetim Kurulunca sarfına önceden karar alınmış harcamalar,
 3. c) a ve b bendi için, Yönetim Kurulunca yeni karar alınmaksızın, başkan, başkan vekili veya genel sekreterin talimatı ve muvafakatiyle ödenir.
 4. d) Yukarıdakiler dışındaki her türlü harcama Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 5. e) Dernek ihtiyacı için Yönetim Kurulu üyelerine veya Dernek Müdürüne başkan, başkan vekili veya genel sekreterin onayı ile yeteri kadar avans verebilir.
 6. f) Dernek için yapılacak harcamadan öncelikle harcamayı yapanlar, sonra Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 41 – Bütçe Dışı Harcama:  Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama kararı veremez. Mecburi ahvalde, Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile bütçenin %25’ini geçmeyecek kadar bütçe dışı harcama yapılabilir. Bu takdirde keyfiyet Genel Kurul tasvibine arz olunur. Bütçeyi aşan harcamadan karar veren Yönetim Kurulu mesuldür. Kongre gecikirse, bütçenin tatbikine devam edilir.

Madde 42 – Dernek Gelirleri

Merkezde muhasip üye ve diğer yönetim kurulu üyeleri veya Dernek Müdürü; şubelerde ise muhasip üye ve diğer yönetim kurulu üyeleri bir imza ile tahsilât yapabilir.

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” (Der. Yön. EK- 17) ile tahsil edilir. Gelir banka ile tahsil edilirse banka dekontu veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Merkezde muhasip üye ve yetki belgeli kişi, Şubede ise muhasip üye tek imza ile tahsilât yapabilir.

Muhasip üye, dernek gelir ve giderlerinin mevzuata, Dernek Tüzüğüne ve bütçesine göre yapılmasını temin eder. Görev alanına ait defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun tutulmasını sağlar. Demirbaş ve banka işlerini yürütür ve Genel Kurula bilgi verir.

Yönetim Kurulu, Alındı Belgelerini matbaaya bastırma, kontrol, matbaadan teslim alma, deftere kaydetme, eski ve yeni saymanlar arası devir teslim ve bu belge ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişilerin bu belgeleri kullanması ve toplanan gelirleri en geç 30  (otuz) gün içerisinde Muhasip Üyeye teslim etme veya Derneğin banka hesabına yatırmasında Dernekler Yönetmeliğine göre hareket eder.

Yetki Belgesi (Der. Yön. EK- 19): Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Ek-19) Yetki Belgesi, Dernekçe iki nüsha düzenlenip Yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilirler. Yetki belgelerinin süresini Yönetim Kurulu en çok bir yıl olarak belirler. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesi süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, iş veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespiti veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş yetki belgelerinin Dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Yönetim kurulu, gelir toplama yetkisini her zaman iptal edilebilir.

 8. BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

Madde 43. Dernek, ikametgahı ve gayesinin tahakkuku için lüzumlu miktar taşınmaz mal edinebilir.

 Madde 44. Dernek Giderleri, Dernekler Yönetmeliği’nde (Mad. 38/2) belirtilen fatura, perakende satış fişi ve serbest meslek makbuzu gibi Harcama Belgeleri ile yapılır.

Dernek, Gelir Vergisi Kanunu (94. maddesi) kapsamındaki ödemeleri için Gider Pusulası, diğer ödemeleri için “Gider Makbuzu” (Dernekler Yön. EK-13) düzenler.

Derneğin kişi, kurum veya kuruluşlara yapacağı ücretsiz mal ve hizmet teslimi “Ayni Yardım Teslim Belgesi” (Der. Yön. EK-14) ile yapılır. Onların ücretsiz vereceği mal ve hizmetleri ise Dernek “Ayni Bağış Alındı Belgesi” (Der. Yön. EK-15) ile kabul eder.

 Madde 45.  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanması: Defterler hariç, Dernekte kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri, vd. belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun 5 yıl saklanır.

Madde 45. Seçimle deruhte edilen Dernek hizmetleri parasızdır. Genel Kurul aksini kararlaştırabilir.

Madde 46. Yönetim Kurulu, bütçede kadrosu verilmiş kararlar için ihtiyacı kadar işçi tayinine veya lüzum kalmadığına kani olursa vazifesine son vermeye yetkilidir.

 Madde 47. Yönetim Kurulu, idare, yayın, lokal hizmetleri vb. işler için Talimat hazırlayıp yürürlüğe koyabilir.

Madde 48. Yönetim Kurulu, Derneğe ait Yeşil Türkiye dergisini aidatını düzenli ödeyen üyelerine ücretsiz gönderir. Aidat ödemeyen üyelere ise Dergi gönderilmez.

 Madde 49.  Yönetim Kurulu, Tüzük tadili ile yönetim, denetim ve denetim kurulları ile haysiyet divanına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, TC kimlik no, doğum yeri ve tarihi, meslek ve ikametgahları ile mal beyannamelerini 45 gün içinde Ankara Valiliği’ne (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne) bildirmek zorundadır.

 Madde 50. Tüzükte tayin edilmiş hallerde kararlar ekseriyetle alınır.

 Madde 51. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuatın Derneklere ait hükümleri tatbik olunur.

 Madde 52. Dernek demirbaşları ve kıymetli evrakı seçilen Yönetim Kuruluna bir hafta içinde eski Yönetim Kurulu tarafından devir ve teslim edilir. Aksi halde yeni Yönetim Kurulu, mevcudu Denetleme Kurulu ile birlikte tespit ve tesellüm eder.  Noksanlardan eski Yönetim Kurulu üyeleri müteselsilen mesuldür.

Bu devir teslim sırasında Şubelerdeki demirbaş eşya, nakit ve avanslar kayıt üzerinde devir teslim edilir.

Madde 53. Dernek, yardıma muhtaç olduğuna Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca karar verilen üyelerin vefatı halinde eşlerine ve çocuklarına yardım edebilir. Ancak bu yardımın senelik toplamı o senenin gelir bütçesinin %5’ini geçemez.

Madde 54. Dernek, üyeleri arasında kooperatif kurabilir.

 1. BÖLÜM: Fesih ve İnfisah

Madde 55. Derneğin asil üye adedi yönetim, denetim ve denetim kurulları ile haysiyet divanı üyeleri toplamından aşağı düşerse Dernek münfesih olur.

 Madde 56. Derneğin feshi: Bu kararı Genel Kurul verebilir. Görüşmeler için Genel Kurulda oy hakkı olan üyelerin 2/3’ü toplantıda hazır bulunmalıdır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıda asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının 2 katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılan asil üyelerin 2/3 oyu ile alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Ankara Valiliğine (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne) bildirilir.

Madde 57. Tasfiye Kurulu: Fesih halinde Genel Kurul tarafından Tasfiye Kurulu seçilip Derneğin mevcudunu mümkün mertebe paraya çevirip borçlarını öder, kalan nakit, taşınır ve taşınmaz malların ve sair kıymetlerin akıbetini tayin eder.

Tasfiye Kurulu, Dernek Başkanı, Genel Sekreter, Muhasip üye ve Genel Kurulca seçilen 2 üyeden teşekkül eder. Dernek Başkanı, bu Kurulun başkanıdır.

Derneğin fesih olması veya münfesih sayılması halinde 1. fıkrada bahsi geçen taşınır ve taşınmaz mallar Tasfiye Kurulunca paraya çevrilir ve teraküm eden bu paralar Genel Kurulda belirtilen yere veya Derneğe verilir.

 Madde 58. Tüzük Değişikliği: Genel Kurulda hazır bulunan asil azanın 2/3’ünün kabul oyu ile yapılabilir.

Madde 59. Dernek iç denetimi: Denetim Kurulunca mevzuata uygun olarak yapılır.

Madde 60. Derneğin Borçlanması: Dernek, amacına uygun işleri gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyması halinde Yönetim Kurulu kararı ile kredili mal ve hizmet alımı şeklinde veya nakit olarak borçlanabilir. Ama bu borçlanma Dernek gelirleri ile karşılanamayacak miktar ve nitelikte yapılamaz.

10. BÖLÜM: Geçici Hükümler ve Derneğin Kurucuları

Madde 61. Genel Kurul sonuçları toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne elektronik olarak gönderilir.

Genel Kurul tarafından Tüzük değişikliği yapılmışsa Genel Kurul tutanağı, değişen maddelerin eski ve yeni halleri, Tüzüğün her bir sayfası Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmış son hali 30 gün içinde üst yazı ile Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne verilir.

Yönetim ve Denetim Kurullarındaki değişiklikler 30 gün içinde Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilir.

Dernek yurt dışı yardım alacaksa bu yardımı almadan önce Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi hazırlanıp Ankara İl Sivil Toplum Müdürlüğü’ne bildirilir.

Madde 62. Yeni Tüzük Mülki İdare tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. Eski tüzük yürürlükten kaldırılmış olur ve yeni Tüzük hükümlerinin uygulanması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Madde 63. Aidatın asgari haddini yükselten 12. madde hükmü üyelere 01.01.2023 tarihinden itibaren tatbik edilir.

Madde 64. Üyelik şartlarını tadil eden 5. madde halen Derneğin asil veya fahri üyeliğini kazanmış olanlara tatbik edilmez. Bunların müktesep hakları mahfuzdur.

Madde 65. Derneğin Kurucuları

Dernek, aşağıda belirtilen TC vatandaşları tarafından (1950) kurulmuştur:

1)  Seyfi KAYFAGİL: Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, tacir, Orman Mühendis Muavini, Gençler Cad. 78; Bakırköy, İSTANBUL

2) Necmi TANYOLAÇ: muharrir, Cihangir, Tavukçu Çıkmaz Sok. 3, İSTANBUL

3) Emin F. YURTSEVER: Gazeteci-karikatürist, Serencebey, Bafra Apt. 10, Beşiktaş, İSTANBUL

Tüzük Tadili, Dernek merkezinde (Ankara, Yenişehir, Şehit Gazeteci Adem YAVUZ Sok. 14/2, Kızılay, Çankaya/Ankara) yapılan 15 Mayıs 2022 tarihli 50. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiştir.