fbpx

Vergi Muafiyeti

Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyetinin umumi menfaatlere hadim cemiyetinden sayılması; Dahiliye vekaletinin 11/11/1959 tarihli ve 81-130/292 sayılı yazısı ve Şurayı Devlet Umumi Heyetinin 7.12.1959/2946-340 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37.nolu maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince (Bakanlar Kurulunca) 13/01/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c maddesine göre Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

Bağış ve yardımın matrahtan indirilmesi için;

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
Makbuz karşılığı olması,
Karşılıksız yapılması,
Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir.

Vergi muafiyeti ile ilgili broşür için tıklayınız…